O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM - część matematyczno-przyrodnicza

O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Egzamin gimnazjalny jest powszechny, obowiązkowy i zewnętrzny. Oznacza to, że wszyscy uczniowie gimnazjum obowiązkowo piszą taki sam test, oceniany przez specjalne komisje. Wyniki egzaminu są wykorzystywane przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu obejmuje cztery obszary:
- umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w życiu i dalszym kształceniu,
- wyszukiwanie i stosowanie informacji,
- wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,
- stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań matematyczno-przyrodniczej części egzaminu otrzymasz 50 punktów.

Rodzaje zadań na egzaminie

Matematyczno-przyrodnicza część egzaminu składała się w ubiegłym roku z 34 zadań, z czego 25 to zadania wielokrotnego wyboru - "testowe". Za prawidłową odpowiedź na takie pytanie otrzymuje się 1 punkt

W teście zawsze pojawiają się tabele i rysunki - mogą to być na przykład mapy, wykresy, diagramy czy grafy. Niektóre zadania wymagają nie tylko odczytania informacji, lecz także operowania nimi, ich analizowania lub przetworzenia. Za rozwiązanie takiego zadania zwykle możesz otrzymać 1-2 punkty.

Inne umiejętności potrzebne przy rozwiązywaniu zadań to przede wszystkim wykonywanie obliczeń (trzeba umieć operować procentami, jednostkami miar, przybliżeniami), posługiwanie się własnościami figur płaskich i przestrzennych. Przygotuj się na to, że liczne zadania sprawdzają, czy rozumiesz i umiesz objaśnić procesy lub zjawiska przyrodnicze. Powinieneś też sprawnie posługiwać się symbolami - np. matematycznymi czy chemicznymi i oczywiście znać podstawowe prawa i wzory.

Bardziej skomplikowane zadania wymagają tworzenia i realizowania planu rozwiązania. Można za nie otrzymać najwięcej punktów (3-4). Jeżeli przedstawisz dobry plan rozwiązania, a pomylisz się w rachunkach, niekiedy otrzymujesz część punktów, nawet jeśli ostateczny wynik jest zły.

Około 40% punktów z egzaminu można uzyskać za umiejętności "czysto" matematyczne.

Niezbyt trudne, ale może sprawić kłopot

Zadania umiarkowanie trudne sprawdzały takie umiejętności matematyczne jak działania na liczbach dziesiętnych i zaokrąglanie otrzymanego wyniku, posługiwanie się własnościami figur (np. wskazanie środka symetrii, osi symetrii), przeliczanie odległości mierzonej w skali na odległość rzeczywistą, posługiwanie się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych, zapisywanie wyrażeń algebraicznych i przekształcanie wzoru.

Naprawdę trudne

Duże trudności sprawiło zdającym posługiwanie się jednostkami, zwłaszcza ich przeliczanie i zamiana w zadaniach otwartych. Duża część uczniów nie wiedziała, co to jest promil (), lub też nie umiała zastosować tej wiedzy do rozwiązania zadania. Tylko 40% gimnazjalistów umiało operować jednostkami objętości.

Najsłabsze wyniki uczniowie uzyskali za dwa ostanie zadania, które wymagały zrozumienia i przeanalizowania danych, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, zaplanowania rozwiązania oraz twórczego podejścia do problemu. Ważne było bezbłędne wykonanie działań rachunkowych i zapisanie wyniku wraz z jednostką, co zrobiło tylko 24% uczniów.

Pora wyciągnąć wnioski

Zarówno w części matematyczno-przyrodniczej, jak i humanistycznej osiągnięcie sukcesu na egzaminie utrudniało uczniom to, że nie umieli sformułować i zapisać swoich przemyśleń. Dlatego też zapewne najgorzej radzili sobie z zadaniami otwartymi, za które mogli uzyskać więcej punktów. To pierwszy ważny wniosek, który można wyciągnąć z doświadczeń poprzedników - nie zawsze wystarczy coś wiedzieć, trzeba jeszcze umieć tę wiedzę zaprezentować.

Duża część błędów była efektem pobieżnego czytania poleceń. To również ważna wskazówka - pamiętaj, żeby uważnie przeczytać każde polecenie i dokładnie się do niego zastosować.

W przygotowaniu do egzaminu może pomóc ci analiza prac twoich poprzedników, a także systematyczny trening w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Postaraj się dobrze wykorzystać czas, jaki pozostał ci jeszcze na naukę. Będziesz wtedy mógł na koniec cieszyć sukcesem, na który sam zasłużyłeś i zapracowałeś.